Grundschule briesen
Mato Kosyk

 Mato KosykMato Kosyk jo se na 18. junij 1853 ako staršy syn bura naroźił. Sedym lĕt jo woglĕdał do wejsneje šule. Pón jo dostał mĕstno na chóśebuskem gymnaziumje.Tam jo se zajmował wósebnje za serbku historiju a za serbske pówĕsći.
Pśez dlejšu chórosć a dla pówušenja šulskich penjejz jo musał Kosyk šulu docasnje skóncyś. Styri lĕta jo źĕłał za „Eisenbahngesellschaft Leipzig-Dresden“ na wšakich dwórnišćach ako telefonist. W tom casu jo se awtodidaktiski pśiswójił teoretiske zakłady politiki a jo wudospołnił swóje historiske znajobnosći wó Serbach. Jogo prĕdne basni su se pisali. Dla śĕžkeje chórosći płuce jo dejał se wrośiś do domu starjejšeju.

How jo pisał dalšne basni a balady, knigły su nastali. Wón jo mĕł kotakty z drugimi serbskimi wosobnimai, jo źĕłał z nim gromadu, to což pśi źĕle ako pśistajony se zasłužył, jo za literarne statkowanje wudał. Wón jo markował, až wót serbskeje literatury njamóžoš žywy byś. Togodla jo nazymu 1883 z drugimi do Ameriki wudrogował. Jogo zamĕr jo był, w Americe nabóžninu studĕrowaś, což w Nimskej mimo abitury njejo móžno. Dwĕ lĕśe jo studĕrował w Springfield a w Chicago. Prĕdne farske mĕstno jo dostał mjazy friziskimi dodrogowarjami w Welsburg (Iowa). W tom casu jo basnił dalej za serbski lud. W lĕśe 1886 jo wumrĕł jadnučki bratš. Z teje zawiny jo se wrośił Kosyk do Wjerbna. Wón jo mĕł naźeju, až by dostał mĕstno fararjo we Łužycy. Niźi njejo namakał źĕło. Nĕnto jo šeł do Ameriki na pśecej. Wón bu staśan USA a jo załožył familiju. Wón źĕłał ako faraŕ a farmaŕ we mĕstach s staśe Nebraska. Wót 1907-1913 jo był faraŕ in El Reno (Oklahoma). Jogo farm jo meł a Albionje, w kraju mjazy Indianarjami. Hyšći ako stary muski jo Kosyk dalej serbske twórby spisał. Na 22. nowember 1940 jo we wusokem starstwje dospołnje isolĕrowany wót swójeogo luda a wót swójeje domownje w Albionje. Źinsa jo jogo stwórjenje źĕl swĕtoweje literatury a jo se pśełožyło do wjele rĕcow.