Grundschule briesen
Mato Kosyk

Witaj jo serbska słowo a znani „Willkommen“. Z lĕta 1999 źiśownja „Vier Jahreszeiten“ w Strjažowje póbitujo móžnosć bilingualnego wuwiśa. Toś ta źiśownja jo naš partnaŕ kooperacije. W šulskem programje našeje šule su pósrĕdnjenje tradicijow a regionalne stawizny wobstatk šule. We wucbje a zwenka šule su temy wó Serbach zapśĕgnjone.


W srjejźišću našogo źĕła su:

  • nawuknjenje a nałoźowanje rĕcy
  • wobźĕlenje na serbskich olympiadach
  • wobźĕlenje na wubĕžowanjach temy „Serby“
  • pśewjeźenje šulskeje ptaškoweje swajźby gromadu z Witaj-kupku Strjažowa
  • woglĕd zarĕdowanja / programa Serbskego ludowego anambla Budyšyn
  • woplĕwanje serbskich jatšownych nałogow (jatšowny projekt)
  • wobźĕlenje serbšćinarjow 5. lĕtnika na „šuli w zelenem“ w Bórkowach
  • woglĕd serbšćinarjow 3. lĕtnika na projektowem dnju „gódownicka“ w Serbskem muzeju
  • pśewód małych serbskorĕcnych programow we Witaj-kupce Strjažow pla „Kokota“ a „Stajanje meje“
  • póstrowjenje w serbskej drastwje pśi zašulowanju


Starjejše pódpĕruju pśecej toś te aktiwity a su na dobrem, zrgomadnem źĕle interesĕrowane. W konferencach ceptarjow, starjejšow a wuknikow se wjeraški pśigótuju a stwórje. Naše šulske prócowanja na tom pólu namakaju pśi wšych domorodnych towarstwach positiwny wótgłos. Zamĕr źĕła jo pódpĕrowanje pśi woplĕwanju, zdźaržanju a rozšyrjanja serbskeje rĕcy w Dolnej Łužycy.
Dokulaž toś ta rĕc jo rĕc minority, trjebamy wósebne napšawy a procowanja, aby njenastanjo žeden brach we wšakowosći rĕcow pla luźi dla zgubjenja tradicijow a rĕcy. Luźe trjebaju identifikaciju. Dokulaž rĕc se powĕda wót mało luźi, ma nałožowanje rĕcy wjeliki wuznam. Za šulu znani to pódnurjenje do słowjańskeje rĕcy a dožywjenje bilinguality wšednego wobswĕta. Wóni rozmĕju lĕpjej, až to druge njejo to cuze. Wóni se wuwiju tolerantnjej napśeśiwo drugim luźam. Wóni mógu z drugimi kulturami tolerantnje wobchadaś. Pśez nawuknjenje serbšćiny ako mamina rĕc nawuknu malsnjej abstraktnje mysliś a mogu techniki wuknjenje na druge rĕcy pśenjasć.